Pogoji nagradne igre

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: “Lotusgrill in Jeruzalemčan”

1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizatorja nagradne igre z nazivom »Lotusgrill in Jeruzalemčan« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Creo Nova, d.o.o., Kardeljeva cesta 100, 2000 Maribor. Creo Nova, d.o.o. nastopa tudi kot izvajalec nagradne igre (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke LotusGrill in njenih produktov ter vina Jeruzalemčan.
Nagradna igra poteka od 8. maja 2017 do 30. junija 2017.

3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki bodo v spletno prijavnico vnesli svoje podatke (ime in priimek, naslov, telefon, email) in se bodo strinjali s Pravili nagradne igre.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Creo Nova, d.o.o. in P&F Jeruzalem d.o.o.. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

4. Pravila in pogoji nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizatorja in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Z vpisom e-mail naslova in ostalih podatkov fizična oseba sodeluje v nagradni igri, hkrati pa prejme tudi brezplačno PDF knjižico z recepti za peko na žaru z vinom. Trem srečnežem, ki bodo izžrebani izmed vseh prijavljenih bomo podelili nagrade. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

6. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 8.5.2017 od 11.ure do 30.6.2017 12.ure. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali do vključno 30.6.2017 do 10:00 ure.

7. Nagrade, glasovanje
Celoten nagradni fond obsega:
• Lotusgrill v barvi po izboru v vrednosti 165 Eur bruto
• Obisk vinske kleti Jeruzalem Ormož za 5 oseb v vrednosti 38 Eur
• 12l vina Jeruzalemčan v vredosti 37 Eur

Akontacijo dohodnine, vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi prejemnik nagrade. Organizator nagradne igre Creo nova d.o.o., bo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine
skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku, takoj po prejemu te akontacije s strani nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.

Nagrada ni prenosljiva. Vsak sodelujoči pa lahko prejme tudi več nagrad, v kolikor jih osvoji v skladu s pravili nagradne igre. Mladoletne osebe lahko v nagradni igri sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Za realizacijo in korektno izvedbo nagradne igre, kakor tudi za realizacijo nagrade, je odgovorno podjetje Creo nova d.o.o.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah
Organizator nagradne igre bo 30.6.2017 ob 12:00 uri, z naključnim žrebom določil tri nagrajence v skladu s temi pravili.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu in z uporabo poslanih fotografij za objavo na Facebook strani Creo: https://www.facebook.com/Creo.gostinska.oprema/?fref=ts, in Lotusgrill Slovenija: https://www.facebook.com/LotusGrillSlo/ z navedbo avtorja fotografije.

Nagrajenci bodo objavljeni 30.6.2017 na Facebook strani Lotusgrill Slovenija.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci morajo svoje podatke poslati na elektronski naslov info@creo.si najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Nagrade prvi trije nagrajenci prevzamejo po dogovoru z organizatorjem.
Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
• nagrajenec preko elektronske pošte ne pošlje svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko).
• Če nagrajenec ne poravna ustrezne akontacije dohodnine

10. Izključitev odgovornosti
Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
• nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
• nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
• kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih podjetja Creo Nova, d.o.o.

12. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@creo.si. Organizatorja in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

13. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.creo.si/nasveti-in-zanimivosti/
in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe
Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. e-sporočil v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.creo.si, na Facebook strani https://www.facebook.com/Creo.gostinska.oprema/?fref=ts in na Facebook strani https://www.facebook.com/LotusGrillSlo/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 8.5.2017

Organizator nagradne igre:
Creo Nova, d.o.o.